ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เข้าทำแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560