พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (พก.)

พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคพยาบาลกุมารเวชศาสตร์(พก.)

พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยงกมล
รศ.(สบ๕)

พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ จันทนพ
อาจารย์(สบ๓)

 

 

 

 

พ.ต.ท.หญิง พรณภัช ชั้นแจ่ม
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์ กีรติภควัต
อาจารย์(สบ๓)