พยาบาลศัลยศาสตร์(พศ.)

 

ผศ.(สบ๔)
หัวหน้าภาคพยาบาลศัลยศาสตร์(พศ.)

พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์
รศ.(สบ๕)

พ.ต.ท.หญิง ปริญญา แก้วสงค์
อาจารย์(สบ๒)

พ.ต.อ.หญิง อารยา โถวรุ่งเรือง
รศ.(สบ๕)

 

พ.ต.อ.หญิง ระชี ดิษฐจร
พยาบาล(สบ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
(มาช่วยราชการ)

พ.ต.ท.หญิง ปุณยารัตน์ หัตถกี
อาจารย์(สบ๓)