พยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ (พน.)

พ.ต.อ.หญิง ลักขณา แพทยานันท์
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์(พน.)

พ.ต.ท.หญิง กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ สุขสวัสดิพร
อาจารย์(สบ๒)

พ.ต.ท.หญิง รณิดา ถิรปาลวัฒน์
พยาบาล(สบ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
(มาช่วยราชการ)

พ.ต.ท.หญิง นวพรรษ สีมารักษ์
อาจารย์(สบ๒)

พ.ต.ท.หญิง สิวาภรณ์ เจริญวงศ์
อาจารย์(สบ๒)

ร.ต.อ.หญิง นริสา จันทบุรี
อาจารย์(สบ๑)