พยาบาลอนามัยชุมชน (พช.)

พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ ภูสาหัส
ผศ.(สบ๔)
หัวหน้าภาคพยาบาลอนามัยชุมชน(พช.)

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง สมสุข ภาณุรัตน์
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง พัชรี กระจ่างโพธิ์
อาจารย์ (สบ๓)

พ.ต.ท. ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์
อาจารย์ (สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
ผศ. (สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง วิถี ธุระธรรม
อาจารย์ (สบ๓)