สำนักงานบังคับการ

สำนักงานบังคับการ

พ.ต.อ.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
รักษาราชการแทนผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พ.ต.อ. วราวุธ เจียมสุข
รอง ผบก.(บร.)