หลักการพยาบาล(ลพ.)

พ.ต.อ.หญฺิงปราณี เสนีย์
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคหลักการพยาบาล(ลพ.)

 

 

 

 

พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
รศ.(สบ๕)
(ช่วยราชการ สง.พตร.)

พ.ต.ท.หญิง นวลลออ ทวิชศรี
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง สุชัญญ์ญา มูลจันที
อาจารย์(สบ๒)

พ.ต.ต.หญิง เขมิกา ปาหา
อาจารย์(สบ๒)