ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด การทำบัตรสมาชิก

๑. การทำบัตรสมาชิกจะใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรข้าราชการ โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการใช้บริการยืม-คืนหนังสือ

๒. ต้องนำบัตรมาด้วยทุกครั้งในการใช้บริการยืม-คืนหนังสือ

๓. ในกรณีบัตรหาย ต้องเขียนใบคำร้องขอทำใหม่และมีค่าธรรมเนียมในการทำบัตร ได้ที่ฝ่ายพัฒนา ๑ (ห้องสมุด)