ค่าลงทะเบียน นศพต.และนรผ. ปี2559

ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา2559