กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2559