ฝ่ายพัฒนา ๒

 pattrapon

พ.ต.อ.ภัทราภรณ์ อิ่มเจริญกุล
ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๒

 kanokorn

พ.ต.ท.หญิง กนกอร เกรียงไกรวศิน
รอง ผกก.

 nattra

พ.ต.ท.หญิง เนตรตรา คชเชนทร์
สว.ฝ่ายพัฒนา ๒

 Untitled

พ.ต.ท.หญิง กัญญา ทองแดง
สว.ฝ่ายพัฒนา ๒

 pn3

ด.ต.หญิง ภารดี แก้วลาย

ผช. (ปท๑) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

(มาช่วยราชการ)

pn24

ร.ต.อ.มโนชา สลุงใจดี
รอง สว.พน.2

 

 

 

 

 

ส.ต.ต.หญิง สุวดี บัวยั่งยืน

ผบ.หมู่-ลูกแถว

(ปฏิบัติราชการ สง.ผบก.วพ.)

 pn25

ส.ต.ท.ปฎิพัฒน์ คำจูมจัง
ผช. (ปท๑) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

(มาช่วยราชการ)