พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (พก.)

kandamanee

พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง

รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคพยาบาลกุมารเวชศาสตร์( พก.)

chailai

พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยงกมล
รศ. (สบ๕)

naowanij

พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช
อาจารย์ (สบ๓)

parichati

พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ จันทนพ
อาจารย์ (สบ๓)

 

 

 

 

พ.ต.ท.หญิง พรณภัช ชั้นแจ่ม

อาจารย์ (สบ๓)

yossavee

พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์ กีรติภควัต
อาจารย์ (สบ๓)