พยาบาลจิตเวชศาสตร์ (พจ.)

surampa

พ.ต.อ.หญิง สุรัมภา รอดมณี

รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคพยาบาลจิตเวชศาสตร์( พจ.)

kanyatita

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา ศรีภา
ผศ.(สบ๔)

kanjana

พ.ต.ท.หญิง กาญจนา คงมั่น
อาจารย์ (สบ๓)

chutima

พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม
อาจารย์ (สบ๒)

(ลาศึกษา)

kanda

พ.ต.ท.หญิง กานดา สุขมาก
อาจารย์ (สบ๒)

yuwadee

ร.ต.อ.หญิงยุวดี แตรประสิทธิ์
อาจารย์(สบ๒)