พยาบาลศัลยศาสตร์ (พศ.)

 sureewan

พ.ต.อ.หญิง สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ

ผศ.(สบ๔)
หัวหน้าภาคพยาบาลศัลยศาสตร์ ( พศ.)

 songsri

พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์
รศ.(สบ๕)

araya

พ.ต.อ.หญิง อารญา โถวรุ่งเรือง
รศ.(สบ๕)

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.หญิง ระชี ดิษฐจร

พยาบาล(สบ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร

(มาช่วยราชการ)

 

 

 

 

พ.ต.ท.หญิง ปริญญา แก้วสงค์
อาจารย์(สบ๒)

 punyarat

พ.ต.ท.หญิง ปุณยารัตน์ หัตถกี
อาจารย์ (สบ๓)