พยาบาลอายุรศาสตร์ (พอ.)

sirima

พ.ต.อ.หญิง ศิริมา เขมะเพชร

รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคพยาบาลอายุรศาสตร์( พอ.)

satapon

พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร
ผศ.(สบ๔)

rojanat

พ.ต.ท.หญิง รจนาถ หอมดี
อาจารย์(สบ๓)

thidarat

พ.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง
อาจารย์ (สบ๒)

 

 

 

ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา เวชรังษี
อาจารย์ (สบ๑)