วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (วฐ.)

 yinglux

พ.ต.อ.หญิง ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล

รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาค วิทยาศาสตร์พื้นฐาน( วฐ.)

 prapapan

พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว
อาจารย์ (สบ ๓)

 preeyapon

พ.ต.ท.หญิง ปรียพร วิศาลบูรณ์
อาจารย์(สบ๓)

 chollada

พ.ต.ท.หญิง ชลดา ดิษรัชกิจ

อาจารย์(สบ๓)

ว่าที่ พ.ต.ต. อภิสิทธิ์ ตามสัตย์
อาจารย์(สบ๒)