วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (วฐ.)

 yinglux

พ.ต.อ.หญิง ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล

รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาค วิทยาศาสตร์พื้นฐาน( วฐ.)

 prapapan

พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว
อาจารย์ (สบ ๓)

 preeyapon

พ.ต.ท.หญิง ปรียพร วิศาลบูรณ์
อาจารย์(สบ๓)

ว่าที่ พ.ต.ต. อภิสิทธิ์ ตามสัตย์
อาจารย์(สบ๒)