สำนักงานบังคับการ

พล.ต.ต. วัฒนา ยี่จีน

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

2

พ.ต.อ.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
รอง ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (วช.)

3

พ.ต.อ.หญิง นัทธมน แสนยินดี
รอง ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (บร.)