ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง “ความท้าทาย : กับความพร้อมรับมือธรณีภัยพิบัติ”

1819-8-59

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙
เรื่อง “ความท้าทาย : กับความพร้อมรับมือธรณีภัยพิบัติ”
วันที่ ๑๘ – ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

……………………………………………………………………….

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุม
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. บรรยายเรื่อง  “ธรณีภัยพิบัติ”
     โดย  รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ปัญญา  จารุศิริ
       ที่ปรึกษาภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. อาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๑๕ น. บรรยายเรื่อง “ธรณีภัยพิบัติ”(ต่อ)
     โดย รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ปัญญา  จารุศิริ
       ที่ปรึกษาภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา ๑๒.๑๕-๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. บรรยายเรื่อง  “Disaster  Management : Nursing’s role  beyond  frontier”
 

 

โดย   พันตำรวจโทหญิง ปาณรกุล   บุญประเสริฐ
พยาบาล (สบ ๓) ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. อาหารว่าง
เวลา ๑๔.๔๕-๑๖.๑๕ น. เล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเมื่อเผชิญธรณีภัยพิบัติที่ประเทศเนปาล
คุณ เสริมเกียรติ   ไกรทองสุข
หัวหน้าหน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา ๑๖.๑๕ น. ซักถามและปิดการประชุม
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. บรรยายเรื่อง การจัดการ “Mass  Fatality  Management”
โดย   พันตำรวจเอก นายแพทย์ ภวัต    ประทีปวิศรุต
รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลตำรวจ
เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. อาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๑๕ น. บรรยายเรื่อง การจัดการ “Mass  Fatality  Management”(ต่อ)
โดย   พันตำรวจเอก นายแพทย์ ภวัต    ประทีปวิศรุต
รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลตำรวจ
เวลา ๑๒.๑๕-๑๓.๓๐ น. อาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “Post Traumatic Stress Disorders ในผู้ประสบธรณีภัยพิบัติ”
โดย   พันตำรวจเอกหญิง  สุรัมภา    รอดมณี
รองศาสตราจารย์ (สบ๕) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. อาหารว่าง
เวลา ๑๕.๑๕-๑๖.๐๐ น. นำเสนอผลงานวิจัย
เรื่องที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างความหวัง การสนับสนุนทางสังคม ความทุกข์ทรมานจากอาการ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด
โดย  พันตำรวจโทหญิง นวพรรษ   สีมารักษ์
อาจารย์ (สบ ๒) ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เรื่องที่ ๒ ความเข้มแข็งทางจิตใจในการเผชิญเหตุการณ์วิกฤตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ
โดย พันตำรวจเอกหญิง ปรียานุช  บุญเฉลิมวิเชียร
พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
เวลา ๑๖.๐๐ น. ปิดการประชุม