16-8-59 อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี2559

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage