สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด สนับสนุนเงินติดตั้งอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์ ให้กับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage