23 ต.ค. วันปิยมหาราช 2559

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage