ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน จ.นครนายก 9-11-59