พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่งในวันครบรอบ ๑oo ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://drive.google.com/drive/folders/0B154wgxpFwGzUlo4WlBhRHpZYU0?usp=sharing