ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี ๒๕๖๐