ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐

สื่อประกอบการบรรยาย

วันที่ 8 พ.ค. 60

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุขในยุคThailand 4.0

วันที่ 9 พ.ค. 60

> เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0