แจ้งผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเรื่องการตรวจคะแนน GAT PAT

แจ้งผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน

ระบบรับสมัครออนไลน์ของวิทยาลัยจะเปิดให้ผู้สมัครเข้าไป ตรวจสอบแก้ไขและยืนยันผลคะแแนนสอบ GAT  PAT 1   PAT2
ในวันที่ 27 เมษายน 2560  นี้เท่านั้น