ประกาศ รายชื่อเรียกสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาล(รับตรง) ปี2560

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ ได้รับการการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประะจำปีการศึกษา 2560

ผู้มีรายชื่อในประกาศให้มารายงานตัว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.00-08.30น. ณ อาคารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

รายละเอียดอ่านจากเอกสารดาวน์โหลด หรือที่หน้าระบบรับสมัคร https://nursepolice.job.thai.com