ประกาศ รายชื่อสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาล(บุคคลทั่วไป)(เพิ่มเติม) ปี2560

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการจากการปรับคะแนนใหม่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุคคลทั่วไป)(เพิ่มเติม) ปรจำปีกาศึกษา 2560

ตรวจร่างกายวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.