เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของสนามสอบ หลักสูตรผู้ช่วยฯปี60

ประกาศถึงผู้ที่จะเข้าสอบวัดความรู้ของหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลในวันที่26 พฤษภาคม 2560
    เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของสนามสอบ ทางวิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้จัดเตรียม ดินสอ ปากกา ยางลบ สำหรับผู้เข้าสอบแล้ว ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครมาเท่านั้น
    จะไม่อนุญาตให้นำสิ่งของอื่นเข้าในอาคารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ