ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาล(ตัวจริง) ปี2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตัวจริง) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้มีรายชื่อมาทำสัญญามอบตัว ให้ดาวน์โหลดหนังสือสัญญาพร้อมกรอกรายละเอียด และเตรียมหลักฐานและค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในประกาศ

รายชื่อผู้ได้ตัวสำรองจะมีประกาศอีกครั้งในวันที่ 2 มิ.ย. 2560