ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาล(ตัวสำรอง) ปี2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตัวสำรอง) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้มีรายชื่อมาทำสัญญามอบตัว ให้ดาวน์โหลดหนังสือสัญญาพร้อมกรอกรายละเอียด และเตรียมหลักฐานและค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในประกาศ

รายงานตัววันที่ 5 มิถุนายน 2560

ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวทั้งหมดประมาณ 59,000 บาท

หากมีผู้มอบตัวไม่ครบจะประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มวันที่ 9 มิถุนายน 2560