ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐

เอกสารประกอบการอบรม

>> เอกสารอบรม office365

>> เอกสารการประชุมวิจัย60

>> เอกสาร การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน

Download Attachments