พ.ต.อ.หญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำนักศึกษา จำนวน 20 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560