พ.ต.อ.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ รอง ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐

พ.ต.&#xe

Read more