วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ คุณเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม ผู้มีอุปการคุณ ในการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักนักศึกษาพยาบาลตำรวจ จำนวน ๔ ทุน ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

Read more

พ.ต.อ.หญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำนักศึกษา จำนวน 20 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

Read more

Plan International Organization (องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล) โดย Mrs. Senanait Regional Director-Asia ได้บริจาคอุปกรณ์จำลองเพื่อสาธิตการคลอดบุตร การให้นมทารกแรกเกิดและการดูแลทารกแรกคลอด ให้แก่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอชื่นชม นศพต.ศุภิสรา ศิลปวรนันท์ ชั้นปี 2 เป็นตัวเเเทนนักศึกษาพยาบาลเหล่าทัพ/ตำรวจเข้าร่วมการสัมนา “มุมมองต่อการศึกษาพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยี เเละนวัตรกรรม” ในการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลประจำปี 2560

วิ&#xe17

Read more